Sidste nyt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 >

Svaler stopper brobyggeri

Svalebro

 

Digesvale (Riparia riparia)


Beskrivelse: Digesvalen er en lille svale med en mat brun overside og en hvid underside, kun afbrudt af et
tydeligt brunt brystbånd. I sollys ses desuden et grønligt skær. Arten har et tørt, skrattende tchrrip.

Levested: Digesvalen er udbredt cirkumpolart i et bredt bælte fra den øvre subarktiske zone sydpå til den 20-30. nordlige breddegrad. Den findes dog hverken i det nordligste Canada, i Grønland eller på Island. I Europa er arten vidt udbredt, hvor der er egnede levesteder, hvilket vil sige grusgrave, klinter, stejle åbrinker og lignende. Den forekommer langt overvejende i lavlandet, men i Schweiz optræder den dog helt op til 900 meters højde. I Danmark yngler digesvalen f.eks. også i murværket på de gamle søforter ud for København.

Digesvalen yngler i huller på op til en meters dybde, som den selv graver ud. Den begynder at overnatte i tagrørsskove, når ungerne er fløjet fra reden, og den trækker bort til overvintringsområdet i tropisk Afrika
i løbet af august/september. Digesvalen er også en almindelig trækgæst i Danmark.

Føde: Digesvalens føde består af flyvende insekter og svævende edderkopper, ligesom det er tilfældet for de
andre svalearter.

Bestandsudvikling: På trods af at Danmark tilsyneladende har rigeligt med egnede ynglelokaliteter, forsvandt arten fra 30 % af atlaskvadraterne mellem de to atlasprojekter i henholdsvis 1971-74 og 1993-96. Denne udvikling er desværre ikke begrænset til Danmark, idet Vesteuropa i samme periode oplevede en stor og generel tilbagegang. Dette
tilskrives tørke i de vesteuropæiske digesvalers vinterkvarterer i Sahelbæltet. De østeuropæiske fugle overvintrer i Østafrika og er ikke så hårdt ramt. Siden
midten af 1980'erne synes den danske bestand dog at være stabil, omend noget fluktuerende.


 


FaktaVingefang: 26,5-29 cm
Længde: 12 cm
Vægt:
12-18 g
Maks. levealder: 10 år
Forventet levetid: 3
år
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 4-5 æg
Antal
kuld: 2
Rugetid: 14 dage
Ungetid: 19
dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2000: 20.000-40.000
Udvikling 1990-2000:
Fluktuerende
FredningsforholdGlobal rødliste: LC
DK rødliste: LC
DK
gulliste: -
Birdlife SPEC: 3
Fugledirektivet:
-
Jagttid: Fredet